Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Emporium: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Emporium en de klant waarop Emporium deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Emporium, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonslijke gegevens zijn ingevoerd en de order door de opdrachtgever is bevestigd, is een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de “internet winkelwagen”. Nadat de bestelling is verzonden/geplaatst, wordt per e-mail aan het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres, een bevestigingsmail verzonden. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestiging en/of de produkten leveren.

Op alle overeenkomsten met Emporium zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Emporium hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaardt wordt.

Over de produkten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn.

Over de bestelling en betaling:
Emporium levert uit na ontvangst van betaling (incl. verzendkosten indien van toepassing) tenzij voor een rembourszending is gekozen. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Emporium zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren. Als de bestelling niet binnen 8 dagen is betaald heeft Emporium het recht om de bestelling te annuleren. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Emporium gerechtigd de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Al onze prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 
Tip: betaal veilig met Ideal dan kunnen wij z.s.m. de bestelling versturen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om de artikelen af te halen geef dit s.v.p aan bij de bestelling u kunt ze hier ook bezichtigen.

Over het retourneren van de verzonden produkten: 
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen, deze 14 dagen gaan in op het moment dat u het product ontvangt. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Retourzendingen moet u vooraf kenbaar maken aan Emporium, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Emporium over de staat van de produkten, wordt binnen 30 dagen het bedrag (excl.verzendkosten) teruggestort. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Artikelen, welke zijn afgeprijsd dus in de opruiming kunnen niet geruild/geretourneerd worden.
 
Over de levering:
Emporium doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien Emporium een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Emporium schriftelijk ingebreke te stellen. Heb je je bestelling voor een bepaalde datum(bijv. verjaardagof geboorte) nodig, vermeld dit dan a.u.b. bij je bestelling, dan proberen we daar rekening mee te houden.

Verzendmetodes:
Voor verzendingen die door de brievenbus passen, betaal jebinnen Nederland 4,50 euro. Voor een pakket in Nederland tot 10 kg. betaal je binnen Nederland 6,85 euro per pakket.
De bestelingen worden verstuurd met TNT,DHL en DPD pakketpost zijn te volgen via het track & trace nummer. Klanten uit het buitenland kunnen een aanvraag doen via de e-mail hiervoor gelden de TNT, DHL of DPD tarieven. 

Over het versturen:
Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Emporium gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Emporium gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald. Wij behouden het recht slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren waneer het vermoeden bestaat dat de producten zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. Emporium restitueert in geen geval verzendkosten. Voor goederen gekend en goedgekeurd door de afnemer geldt geen enkele garantie.

Over privacy:
Emporium verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. 

Aansprakelijkheid:
Alle producten die in het assortiment van Emporium zijn opgenomen voldoen aan de eisen waaraan de artikelen moeten voldoen. In geval van klachten kun je je altijd tot Emporium wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Emporium sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

Overmacht:
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Emporium in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Emporium gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Emporium kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten tussen Emporium en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Emporium geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Emporium worden aangepast.

Het downloaden van foto's van de artikelen is niet toegestaan zonder toestemming van Emporium.

Eigendomsvoorbehoud:
Emporium blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering van de bestelling door Emporium aan TNT / DHL / DPD op u over. Emporium aanvaardt geen enkele aanspakelijkheid m.b.t. de verzending met TNT / DHL / DPD.

 

© 2019 - 2024 Emporium Wonen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel